Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

ORDYNACJA WYBORCZA do władz i organów Kół i Klubów Okręgu PZW w Przemyślu uchwalona przez ZO PZW w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 1 października 2020 r.

Komunikaty | 2021-09-09 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

ORDYNACJA WYBORCZA

do władz i organów Kół i Klubów Okręgu PZW w Przemyślu

uchwalona przez ZO PZW w Przemyślu na posiedzeniu

w dniu 1 października 2020 r.

 

 

 

Rozdział I

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach i Klubach trwa od 1 września do 31 grudnia 2021r.

 

Wybory do władz i organów kół/klubów odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.

 

Wybory do władz i organów kół/klubów odbywają się:

-w kołach na sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzeniu członków koła,

-w klubach na sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzeniu członków klubu

 

§2

Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Warunkiem wyboru na funkcję delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat (nie dotyczy klubów). Warunek ten dotyczy wyłącznie kandydatów na delegatów na Zjazd Okręgowy.

 

Członek traci bierne prawo wyborcze, gdy:

-jest członkiem innej organizacji wędkarskiej,

-nie otrzymał absolutorium, będąc we władzach ustępującego Zarządu,

-został ukarany zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW,

 

§3

 1. Po upływie kadencji, działalność władz i organów koła/klubu podlega ocenie i udzieleniu w głosowaniu jawnym absolutorium całemu zarządowi (bez możliwości udzielenia absolutorium poszczególnym członkom), na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła/Klubu.

 

 1. Członkowie ustępujących Zarządów Kół/Klubów, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą kandydować do władz i organów danego Koła/Klubu i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji.

 

 1. Wybory do władz i organów koła/klubu odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu. Ordynacje wyborcze dla kół/klubów winny być zgodne z założeniami Ordynacji ZG PZW.

 

Rozdział II

 

Postanowienia szczegółowe

 

§4

Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego Koła/Klubu

 

 1. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Koła/Klubu w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu i powiadamia o tym członków Koła/Klubu /lub delegatów/ z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.

 

§5

Ilościowe składy władz i organów Koła.

 

 1. Zarząd Koła/Klubu tworzy 5 do 11 członków, wraz z wybranym uprzednio Prezesem Koła/Klubu.

 

 1. Komisja Rewizyjna Koła/Klubu składa się z 3 do 6 członków.

 

 1. Sąd Koleżeński Koła/Klubu składa się z 3 do 9 członków.

 

 1. W zależności od liczebności Koła/Klubu, ilościowe składy osobowe władz i organów jak w p-kcie 1 do 3 powinny przedstawiać się następująco:

 

Stan liczebny Koła/Klubu

na dzień

31.12.2020 r.

Ilościowe składy osobowe

Zarządu

Koła/Klubu

Komisji

Rewizyjnej

Sądu Koleżeńskiego

 

do 100 osób

 

 

5 do 7

 

 

3 do 5

 

 

3 do 7

 

 

od 101 do 600 osób

 

 

5 do 11

 

 

3 do 6

 

 

3 do 9

 

 

 

§6

 

Wybór władz i organów Koła/Klubu

 

 1. Po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenia Koła/Klubu składów ilościowych władz i organów Koła/Klubu, w pierwszej kolejności przystępuje się do wyboru Prezesa Zarządu Koła/Klubu, a następnie pozostałych członków Zarządu Koła/Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła/Klubu i Sądu Koleżeńskiego Koła/Klubu.

 2. Na listach wyborczych do Zarządu i organów Koła/Klubu nie może się znaleźć mniej kandydatów niż uchwalone wcześniej ilościowe ich składy osobowe i nie może być więcej kandydatów niż 20% ponad ustaloną ilość (zgłoszonych ze sali).

 3. Członkowie, którzy na podstawie §13 pkt. 8 Statutu PZW zmienili przynależność do koła po wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej.

 4. Warunkiem koniecznym wejścia do władz lub organów Koła/Klubu jest uzyskanie minimum 50% plus jeden , ważnych głosów członków Koła/Klubu biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

 5. Za głos nieważny uznaje się złożenie do urny wyborczej listy wyborczej bez wymaganego minimum skreśleń. Dopisanie na liście wyborczej nie zgłoszonego uprzednio kandydata, jak też skreślenie większej niż wybrana liczba kandydatów nie powoduje unieważnienia głosu.

 6. Do władz i organów Koła/Klubu wchodzą w kolejności ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, a w przypadku gdy na ostatnim miejscu /miejscach/ znajduje się większa niż dopuszczalna liczba kandydatów z tą samą ilością głosów, zarządza się dla nich dodatkowe głosowanie.

 

 

§7

 

Ukonstytuowanie się władz i organów Koła/Klubu.

 

 1. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, na wniosek wybranego przez Walne Zgromadzenie Koła/Klubu, Prezesa, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie:

- wiceprezesa /wiceprezesów/

- sekretarza

- skarbnika

- rzecznika dyscyplinarnego

- kapitana sportowego

- gospodarza

 

 1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Koła/Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła/Klubu, wybierają spośród siebie:

- przewodniczącego

- zastępcę przewodniczącego

- sekretarza

 

§8

 

Wybory delegatów i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW.

 

 1. Ustala się następujący klucz wyborczy delegatów oraz zastępców delegatów w zależności od stanu liczebnego Koła na dzień 31.12.2020 r.

 

 

 

Lp.

 

Koło

 

Ilość delegatów

1

Bircza

1

2

Dubiecko

2

3

Dynów Miejskie

4

4

Dynów SanSport

2

5

Jarosław

2

6

Jarosław Miasto

9

7

Jarosław San

2

8

Kańczuga Wodnik

2

9

Krasiczyn Brzana

3

10

Lubaczów Hutnik

5

11

Lubaczów Miejskie

3

12

Medyka

1

13

Pruchnik

1

14

Przemyśl-Cienik

1

15

Przemyśl-Kolejarz

2

16

Przemyśl-Metalowiec

5

17

Przemyśl-Miejskie

2

18

Przemyśl-Rzemieślnik

3

19

Przemyśl-Wiarus

2

20

Przeworsk Jaz

8

21

Radymno

5

22

Sieniawa

2

23

Stubno Wisznia

1

Razem

68

 

Wszystkie Koła wybierają po 1 zastępcy delegata.

 

Kluby nie wybierają delegatów

 

 

 1. Zastępca delegata uczestniczy w Okręgowym Zjeździe Delegatów wyłącznie wtedy, kiedy wybrany delegat, z przyczyn ważnych i pisemnie uzasadnionych nie może wziąć udziału w Zjeździe i fakt ten zgłasza przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem do organizatorów Zjazdu.

 

 

Rozdział III

 

Postanowienia końcowe

 

§9

Niniejsza ORDYNACJA WYBORCZA została opracowana w oparciu o jednolity tekst Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 31 sierpnia 2017 r. oraz Ordynację Wyborczą uchwaloną przez ZG PZW uchwałą nr 265/IX/2020 z dnia 19 września 2020r. i obowiązuje na czas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach Przemyskiego Okręgu PZW w 2021 r.

 

§10

Niniejsza „ORDYNACJA WYBORCZA” została przyjęta Uchwałą nr 13/2020 i została uchwalona przez Zarząd Okręgu na posiedzeniu w dniu 1 października 2020 r.

 

 

KONIEC

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.